Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 16/11/2016

Λογότυπο ΣαρωνικούΣυγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 16η NOEMΒΡΙΟΥ 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 13.460,09 € από το εθνικό τµήµα του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων για το έργο «Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης ∆.Ε. Καλυβίων και αναµόρφωση Προϋπολογισµού». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

2. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 43.430,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών της ∆΄ κατανοµής ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου Σαρωνικού Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

3. Λήψη απόφασης περί καθορισµού ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017 (προσθήκη Κοινωνικού Τιµολογίου) . Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

4. Λήψη απόφασης περί: α) καθορισµού κοινού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, για τη ∆ΕΗ ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, β) Κατανοµή ΦΗΧ έτους 2017 στον ∆ήµο Σαρωνικού και στα ΝΠ∆∆ µε τις επωνυµίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

5. Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

6. Καθορισµός χώρων λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

7. Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων για πώληση προϊόντων από Παραγωγούς Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

8. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 «∆ιοίκηση». Εισηγητής: Γραφείο Προέδρου ∆.Σ.

9. Ορισµός επιτροπής για την επεξεργασία κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

10.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

11.Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆

12.Έγκριση οικονοµοτεχνικής µελέτης σκοπιµότητας για την τεκµηρίωση της ανάγκης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 2852/2012 Εισηγητής: ∆ήµαρχος

13.Λήψη απόφαση περί υπογραφής σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 2852/2012 Εισηγητής :∆ήµαρχος

14.Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

15. Καθορισµός αµοιβής δικηγορικής εταιρείας «Εταιρεία δικηγόρων Γ.∆. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ- Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ – Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΗΣ»,σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την υπόθεση προσφυγής στο ΣτΕ κατά της αρ. 203636/21-9-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ περί έγκριση ς περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Μεταφορά – διάθεση λυµάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων περιοχών Σαρωνικού κόλπου του Νοµού Αττικής». Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

16.Έγκριση γενοµένων δαπανών Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

17.Γνωµοδότηση επί της µελέτης «∆ιευθέτηση στα πλαίσια οριστικής οριοθέτησης τµήµατος του ρέµατος Αγ. Νικολάου» κατόπιν του αρ. πρωτ. 204398/3-11-2016 εγγράφου της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού Περιφέρειας Αττικής. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «∆ιαµόρφωση Κ/Χ στον ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

20.Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ. 12903/2016 αιτήµατος Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Ειρήνης περί παραχώρησης χώρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας

21.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ.. ∆ηµάκη Αθανάσιου, Κρικιλαίδη Βασιλείου, Τσάκωνα Μαρίκας- Ραλιώ, Αδαµοπούλου-Μπρακούλια Ευδοκία, Μπάτρη ∆ηµητρίου, Λαδέα Παναγιώτη, Γεωργή Αθανάσιου, Βεργέτη Αλέξιου, Μηλιάδου Άρτεµις, Τσακµακλή Στέργιου, Παυλίδου Αγγελικής, Μεντή Καλλιόπης, Τσιατούρα Φώτιου, Σταµατάκη Μαίρης, Βάλβη Χαράλαµπου). Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

22.∆ιοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης µαθητών για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

23.Λήψη απόφασης περί συµµετοχής εκπροσώπων του ∆ήµου Σαρωνικού στο ετήσιο Συνέδριο ΚΕ∆Ε στην Θεσσαλονίκη (από 1/12/2016 έως 3/12/2016), έγκριση µετακίνησης αυτών και ψήφιση σχετικών πιστώσεων Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.