Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού 19/10/2014

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8dΣυγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 19η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 178.825,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης της 1ης έως και 10ης κατανοµής ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

2. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 58.928,93€ από το Εθνικό Τµήµα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

3. Κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 143.060,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης της 5ης έως και 12ης κατανοµής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2015 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (αποδοχή µε την 257/2015 απόφαση ∆.Σ) Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

4. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

5. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆

6. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11γ του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

9. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωµατείων ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

10. Λήψη απόφασης περί ανεύρεσης εκτάσεως άνω των 50 στρεµµάτων, που να πληροί τις προϋποθέσεις, για την δηµιουργία ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος- Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

11. Λήψη απόφασης περί δυνατότητας διερεύνησης χρηµατοδότησης (δανεισµός) για την δηµιουργία ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος- Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

12. Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες κλαδέµατος ευκαλύπτων και λοιπών δέντρων λόγω επικινδυνότητας (για τους ΚΧ του ∆ήµου Σαρωνικού) Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

13.Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Αποχέτευση οµβρίων τµήµατος οδού Αριστοτέλους από Αντιγόνης µέχρι Κεφαλληνίας» στην ∆.Ε. Σαρωνίδας ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

14.Ενοποίηση µελετών και έγκριση των τευχών δηµοπράτησης των µελετών των έργων « Κατασκευή συµπληρωµατικών έργων οµβρίων ∆..Κ. Σαρωνίδας» και «Μελέτη αποχέτευσης οµβρίων τµήµατος οδού Αριστοτέλους από Αντιγόνης µέχρι Κεφαλληνίας» υπό τον ενιαίο τίτλο «Κατασκευή συµπληρωµατικών έργων οµβρίων ∆.Κ. Σαρωνίδας». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

15.Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου « Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισµού Καλυβίων και Κουβαρά». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

16.Έγκριση της Υδραυλικής Μελέτης στο πλαίσιο της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη Οριοθέτησης ρέµατος Αγ. Νικολάου παραλίας Καλυβίων του ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

17.Έγκριση της Υδραυλικής Μελέτης στο πλαίσιο της µελέτης µε τίτλο «Υδραυλική µελέτη διευθέτησης και µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος περιοχής Αγ. ∆ηµητρίου- Ξελαφτάκι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων « του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

18. Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Σαρωνικού για το έργο «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων οδού Αγ. Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού µε αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου» Εισηγητής : ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

20.Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή 2ου Λυκείου Καλυβίων». Εισηγητής : ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

21. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήµατος ένταξης χρηµατοδότησης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» στο ΕΣΠΑ 2014-2020». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

22. Λήψη απόφασης περί έκδοσης βεβαίωσης – δήλωσης ανάληψης της ευθύνης λειτουργίας και συντήρησης του έργου « Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» από τον ∆ήµο. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

23. Λήψη απόφασης περί παράτασης µίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών

24. Ονοµατοθεσία Οδών Εισηγητής: Τµήµα ∆ιοίκησης

25. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ. Ζαφειρίου Ελένης, Λασκαρίδου Κωνσταντίνας, εταιρείας «ΚΑΛΥΨΩ», Παπαδόπουλου ∆ηµήτριου, Λάµπρη Αγγελικής, Μαγνήσαλη Μαρίας, Βλοντάκη Ευσεβείας, ∆ενεζάκου Αλέξανδρου, Λαρς Νίλσεν, Κόλλια Ελένης, Πατινιώτη Καλλιόπης, Λυµαράκη Θεοδώρας, Χατζηγεωργίου Σταµάτη, Θεοχαράκη Μαρίνας.) Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

26. Λήψη απόφασης περί συνδροµής προς τον ΟΤΕ για το domain name (saronikos.gr) και ανανέωσής αυτού ανά διετία. Εισηγητής: Χατζηκωστή Ελένη

ΗΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.