Πρόσκληση 30ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 16/12/2016

Συγκαλείται την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 7.00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην τριακοστή (30η) συνεδρίαση έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω  θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2016.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση ισολογισμού έναρξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

3. Λήψη απόφασης για έγκριση ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2011.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2012.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2013.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2014.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2015.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΚΔΕΜ», έτους 2015.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποχρέωση σύνδεσης των Δημοτών και κατοίκων του Δήμου Μαρκοπούλου στο ολοκληρωμένο Δίκτυο Αποχέτευσης, (Α΄και Β’ Φάση Μαρκοπούλου).

10. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολή αιτήματος και υπαγωγής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας σε Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων με σκοπό την χορήγηση Δανείου από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

11. Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου Δήμου Μαρκοπούλου, με το ΚΤΕΛ Νομού Αττικής Α.Ε. (ΚΤΕΛ) και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, για υπογραφή αυτής.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα Δήμων και Κοινοτήτων, για την ανανέωση Σύμβασης πληρωμής Τελών Διοδίων, για το έτος 2017, μεταξύ Δήμου και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

13. Λήψη απόφασης για Οριστική Παραλαβή της μελέτης με θέμα: «Μελέτη άδειας επισκευών –ενίσχυσης σε υπάρχουσα κατοικία, ιδιοκτησίας  Σταματίνας Καραλή Ο.Τ. 102 του Δήμου Μαρκοπούλου».

14. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Κτιρίου Κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου».

15. Λήψη απόφασης  για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων»  Δήμου Μαρκοπούλου του ανάδοχου Δ.Σιουρδάκη.

16. Λήψη απόφασης  για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου –Β΄Φάση».

17. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού-τελικού) του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού & Δημιουργία Βοτανικού Κήπου στο Δήμο Μαρκοπούλου (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)».

18. Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου και ενός Εκπροσώπου από φορέα των παραγωγικών τάξεων, για τη συγκρότηση σε σώμα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

19. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών.

20. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Πρωτοκόλλου Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων.

21.Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ. -6- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

22. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού και ανάδειξη μειοδότη διαπραγμάτευσης.

23. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας, για δύο (2) θέσεις Πάρκινγκ, έμπροσθεν της εισόδου του Φαρμακείου, στην οδό Χαρ. Νικολάου και Πλατείας Αν. Πετούρη.

24. Λήψη απόφασης για έγκριση εγκατάστασης Πινακίδων πληροφόρησης και Φωτεινού Σηματοδότη (αναλάμποντος), με σκοπό χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης, σε υπό ίδρυση ΙΚΤΕΟ.

25. Λήψη απόφασης για σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής  για τις  ιδιοκτησίες  με κ.α. 070712 και 070713  στο Ο.Τ. 18  της  3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

26. Λήψη απόφασης για ανταλλαγή οικοπέδου με κ.α. 652026 στην 4η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη  σε οικόπεδο με κ.α. Ν1  ιδιοκτησίας του Δήμου Μαρκοπούλου  στο Ο.Τ. 638 της 4ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

27. Λήψη απόφασης για ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας με κ.α. 070712  της 3ης  Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε οικόπεδο με κ.α. Ν2  ιδιοκτησίας του Δήμου Μαρκοπούλου στο Ο.Τ.  Γ836  της 4ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

28. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. 60 με κωδικό ιδιοκτησίας 070424 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

29. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 43 με κωδικό ιδιοκτησίας 070436 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

30. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου (ποσοστό 50%) στο Ο.Τ. Γ1245 με κωδικό ιδιοκτησίας 702512 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

31. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ891 με κωδικό ιδιοκτησίας 670506 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

32. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. 73 με κωδικό ιδιοκτησίας 070131 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

33. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στις ιδιοκτήτριες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ568 με κωδικό 622102 της 4ης -5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

34. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1134 με κωδικό 692305 της 4ης -5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

35. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ597 με κωδικό 623603 της 4ης -5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

36. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 18 με κωδικό 070702 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

37. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. 18  με κωδικό ιδιοκτησίας 070703 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

38. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 179  με κωδικό ιδιοκτησίας 010152 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

39. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο  Ν3 του Ο.Τ. Γ1106 με κωδικό 690920 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

40. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου για την ιδιοκτησία με κ.α. 610327 (Ο.Τ. Γ503) της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

41. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου για την ιδιοκτησία με κ.α. 610309 (Ο.Τ. Γ503) της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

42. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου για την ιδιοκτησία με κ.α. 610312 (Ο.Τ. Γ503) της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

43. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στις ιδιοκτήτριες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1429 με κωδικό 720202 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

44. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στις ιδιοκτήτριες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1255 με κωδικό 702423 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

45. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στις ιδιοκτήτριες των οικοπέδων στα Ο.Τ. Γ678, Γ679, Γ836, Γ971 με κωδικούς 651327, 651218, 651221, 642205 και 641333 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

46. Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών πόλεως και οικισμών.

47. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

48. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.