Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου της 16/12/2015

Λογότυπο ΜαρκοπούλουΣυγκαλείται συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου», για συζήτηση και λήψη απόφασης,  επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με το πιθανό κλείσιμο του Αστυνομικού Σταθμού στο Πόρτο Ράφτη.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2015.
 • Λήψη απόφασης για επανυποβολή της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2015.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού ΚΔΕΜ, έτους 2014.
 • Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 25.220,00€ από τους ΚΑΠ (Δ’ κατανομή έτους 2015) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, των Σχολείων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2015.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης δανείου έναντι μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δόμησης Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση Προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Μαρκοπούλου, για την ένταξη στην προβλεπόμενη διαδικασία αναχρηματοδότησής του από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα Δήμων και Κοινοτήτων, για την ανανέωση Σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων για το έτος 2016, μεταξύ Δήμου και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη μείωσης του τέλους καθαριότητας Λαϊκής και Εμποροπανήγυρης που οφείλει το Σωματείο Υπαιθρίων Εμπόρων, οικονομικού έτος 2015.
 • Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου στον Σύνδεσμο με την επωνυμία «Σύνδεσμος για τη βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων» .Β.Α.Π.) και ορισμός εκπροσώπων του.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη περαιτέρω εκμετάλλευσης τριάντα θέσεων διαφημιστικών κιγκλιδωμάτων (μπαριέρες) και τεσσάρων ειδικών πλαισίων από την εταιρεία SIGN NEW MEDIA ADVERTISINGστον Δήμο Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση παραλαβής του Β’ σταδίου της Μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. Κ.Χ. 33, Ο.Τ. 34 και Ο.Τ. 35».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και έγκριση όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαρκοπούλου και της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, για την υπογραφή αυτής.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή κτιρίου κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου».
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση της Μελέτης «Μελέτη Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου για συνολική δυναμικότητα 80.000 ι.κ.» Οριστική μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης, ΣΑΥ ΦΑΥ.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκόπουλου – Β’ Φάση».
 • Λήψη απόφασης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής στην Π.Ε. 1-2 Περιοχής Πόρτο Ράφτη.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικών μελετών μεταξύ των Ο.Τ. Γ86 και εκτός Σχεδίου, και μεταξύ των Ο.Τ. Γ86 και Ο.Τ.Γ88, Γ87, εκτός σχεδίου, στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για επανέγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού Σχεδίου, στο Ο.Τ. Γ1098 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση σηματοδότησης και ασφαλτόστρωσης πεζοδρόμου (οδός Παυσανία), που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. Γ305 και Γ317 της 1ης – 2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσης στάθμευσης, λόγω αναπηρίας, στην οδό Γενναδίου, στην 4η – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ719 με κωδικό 632609 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για τροποποίηση, της υπ’ αρ. 549/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα επικείμενα του Ο.Τ. Γ695, με κωδικό ιδιοκτησίας 660107 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ719, με κωδικό 632609 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ839, με κωδικούς 641916, 641913 και Ο.Τ. Γ694 με κωδικό 660407 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ832, με κωδικό 650310 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ734, με κωδικό 632303 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 58, με κωδικό 070463 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών πόλεως και οικισμών.
 • Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου 

ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.