Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής της 12/5/2015

Λογότυπο ΛαυρεωτικήςΣυγκαλείται συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την Τρίτη 12η Μαΐου 2015 και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ Τριμήνου της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής.
2. Έγκριση τρίτης (3ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015.

3. Ψήφιση πέμπτης (5ης) Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015.

4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση όρων σύμβασης προμήθειας καυσίμων (μεταφορά ποσού).

5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης ενώπιον του αρμόδιου VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ. αριθ. 60/2015 πράξης του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπόθεση δημιουργίας Μουσείου Πάνου Βαλσαμάκη).

6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παραίτηση από το δικόγραφο της από 22/12/2011 και με αριθ. κατάθεσης 9043/23-12-2011 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. (Ε’ Τμήμα) κατά της με αριθ. πρωτ.: ΠΕΧΩ Φ4387/2766/11 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

7. Λήψη απόφασης περί δικαστικού συμβιβασμού σχετικά με την ασκηθείσα από 4/2/2014 αγωγή (Γεν.αρ.κατ. 14538/2014 αρ.κατ.δικ.290/2014) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «KAΠΕΡΩΝΗ BFG Α.Ε.» κατά της υπό καθεστώς εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ. και του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία μετ’ αναβολής εκδικάζεται στις 13/05/2015.

8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για τον εν γένει χειρισμό που αφορά στην υπόθεση της ασκηθείσας αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «KAΠΕΡΩΝΗ BFG Α.Ε.» κατά της υπό καθεστώς εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ. του Δήμου Λαυρεωτικής.

9. Λήψη απόφασης περί δικαστικού συμβιβασμού σχετικά με την ασκηθείσα από 04/12/2014 αγωγή (Γεν.αρ.κατ.135415/2014 αρ.κατ.δικ.3950/2014) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ι. & Δ. Μακράκης ΕΠΕ» κατά του Δήμου Λαυρεωτικής ως καθολικού διαδόχου της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία Ε.ΝΕ.Λ. Α.Ε., η οποία έχει προσδιοριστεί όπως συζητηθεί στις 09/03/2017.

10. Λήψη απόφασης για την παράταση της διάρκειας της σύμβασης μισθώσεως του Δημοτικού Αναψυκτηρίου «ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ».

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων της παραλίας ΚΑΠΕ στα Λεγραινά, της παραλίας στο νησί ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ της Δ.Ε. Λαυρεωτικής και της παραλίας ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας, σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, μέσω της διαδικασίας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (δημοπρασία).

12. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού- δημοπρασίας για την εκμίσθωση των θερινών κινηματογράφων της Δ.Ε. Λαυρεωτικής και της Δ.Ε. Κερατέας στη θέση «ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ».

13. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού- δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγαστεί το 6/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου και το 1/θέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαυρίου.

14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαυρεωτικής στην Επιτροπή Καταλληλότητας για Μίσθωση Σχολικών Ακινήτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4257/2014.

15. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού- δημοπρασίας για την επισκευή –συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής.
16. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (Εταιρεία Αξιοποιήσεως & Διαχειρίσεως της περιουσίας του Ε.Μ.Π.) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Τεχνική βοήθεια στον Δήμο Λαυρεωτικής για την προώθηση καινοτόμων προτάσεων σε θέματα τοπικής ανάπτυξης».

17. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του χώρου, του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους για την έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου (υπ. αριθ. πρωτ. 8388/05-05-2015 αίτηση του κ. Σακαράκη Γεωργίου, κατ’ εκτέλεση και συνεπεία της υπ. αριθ. 23/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).

18. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή από φόρους και δημοτικά τέλη ανάπηρου δημότη, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% (υπ. αριθ. πρωτ. 624/16-01-2015 αίτηση).

19. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Λαυρεωτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

20. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.203 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

21. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1337/1983, για την εκπόνηση της πράξης εφαρμογής της περιοχής επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (διατάξεις για τις εισφορές σε γη).

22. Έγκριση σύναψης σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, από σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εταιρεία που τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

23. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων Αγίου Κωνσταντίνου», του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.