Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ της 14/6/2016

Συγκαλείται συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 14η του µήνα Ιουνίου του έτους 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1.Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2015 του ∆ήµου Σαρωνικού.

2.Προέλεγχος απολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του ∆ήµου Σαρωνικού.

3.Λήψη απόφασης για ανάθεση σύνταξης α) της τεκµηρίωσης της Σκοπιµότητας για την ανάγκη σύστασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση των πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω ∆ήµων και β) του σχετικού Σχεδίου Σύµβασης.

4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Σαρωνικού.

5.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (έγκριση της υπ’ αριθ. 6/16 µελέτης), ψήφιση πίστωσης, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προµήθεια «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων και προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2016».

6.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης ∆ήµου Σαρωνικού».

7.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την «Προµήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων αυτού».

8. Ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια υλικών και εξαρτηµάτων ελαιοχρωµατισµού, σιδηροκατασκευών, ξυλουργικών υλικών για τα συνεργεία του ∆ήµου».

9.Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

10.Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Ανακατασκευή-µετατροπή αποδυτηρίων γηπέδου Μπάσκετ σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Πέτα-Κουβαρά).

11.Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού.

12.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Σαρωνικού».

13.Αίτηση Μιχαήλ Αδάµη για νοµική στήριξή του από τη δικηγόρο του ∆ήµου για πράξη που του αποδίδεται υπό την ιδιότητά του κατά τον φερόµενο χρόνο τέλεσης αυτής, ως Αντιδηµάρχου Σαρωνικού.

14.Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή µη από ένδικα µέσα, ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου και ανάθεση σύνταξης ειδικού συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου (υπόθεση Τσαγανίδου Σοφίας Σεσίλιας).

Καλύβια, 09/06/2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.