Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού με θέμα τις καντίνες. Δευτέρα 26/2/2018

Συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 26η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30, µε κύριο θέμα την διαχείριση των παραλιών, δηλαδή την ΑΔΜΚΕΣ, τις καντίνες και ιδιαιτέρως αυτές της παραλίας Αναβύσσου, για τις οποίες προβλέπουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη ένταση.

Τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 56.330,00 € από το ΥΠ.ΕΣ της α’ κατανοµής ΚΑΠ
έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων αρµοδιότητας ∆ήµου Σαρωνικού
και για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους.  Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ
3. Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου κατ΄ επάγγελµα σηµείο και αριθµό
θέσεων) Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
4. Καθορισµός χώρων που θα διατίθενται για την λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων
αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων κ.λ.π. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
5. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, εµποροπανηγύρεων- Κυριακάτικων
αγορών- Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών αγορών και λοιπών οργανωµένων υπαίθριων
αγορών του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
6. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (6η) ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆
7. Συζήτηση σχετικά µε τη διαχείριση των παραλιών του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
8. Επικύρωση της 27/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα Μάρτιο του 2018 και
απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης θέρµανσης και λιπαντικών του
∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
9. Λήψη απόφασης περί προσδιορισµού ύψους ανταλλάγµατος για την παραχώρηση απλής χρήσης
αιγιαλού (ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017).
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
10.Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
11.Έγκριση Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018. Εισηγητής: Επιτροπή Τουρισµού
12.«Λήψη απόφασης για συµµετοχή του ∆ήµου Σαρωνικού στο συνδροµητικό πρόγραµµα των
απορριµµατοφόρων ∆ήµων και Κοινοτήτων των Αττικών ∆ιαδροµών και για τη διέλευση από την
Αττική οδό των υπολοίπων οχηµάτων του ∆ήµου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των
σχετικών πιστώσεων. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
13.«Ψήφιση σχετικής πίστωσης, σύµφωνα µε την 137/17 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
συµµετοχής του ∆ήµου µας στην FOODEXPO ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων και ποτών 10-12
Μαρτίου 2018 στο METROPOLITAN EXPO». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
14.Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.∆/τος 270/81, για την
εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων του ∆ήµου, για το έτος 2018. Εισηγητής: ∆ιευθύντρια Οικονοµικών
15.Λήψη απόφασης περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης, άνευ οικονοµικού ανταλλάγµατος,
φορτηγού µε αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 6106 ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής στον ∆ήµο
Σαρωνικού. Εισηγητής: Γραφείο Κίνησης –Αντιδήµαρχος
16.Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για Υπηρεσίες
Ανταποδοτικού Χαρακτήρα έτους 2018. Εισηγητής: Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
17. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από καρτέλες οφειλετών του ∆ήµου οι οποίοι έχουν ήδη
εξοφλήσει τις οφειλές τους είτε στο ταµείο του ∆ήµου, είτε µέσω ΕΛΤΑ µε ταχυδροµική επιταγή. Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία
18.∆ιαγραφή ποσών από χρηµατικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους της υπηρεσίας. Εισηγητής:
Τµήµα Ύδρευσης- Άρδευσης και Αποχέτευσης
19. Σύσταση Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης « ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ 5003608. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
20.Λήψη απόφασης επί αίτησης Εστίας Κωνσταντινουπόλεως περί επανεξέτασης χρέωσης τιµής
µονάδας ύδρευσης. Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 6318/2018 αίτηση

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.