Πρόσκληση 8ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 29/3/2017

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 29η Mαρτίου του έτους 2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση Προϋπολογισµού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόµων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2017. Εισηγητής: ∆/ντής ΕΓΝΥΑ

2. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

3. Έγκριση- παραλαβή του Α΄ σταδίου της πολεοδοµικής µελέτης της µελέτης «Κτηµατογράφηση – πολεοδόµηση – πράξη εφαρµογής β΄ κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου ∆ήµου Καλυβίων Θορικού» Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4. Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου “Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, κατασκευή αποχέτευσης οµβρίων του κυρίως οικισµού Καλυβίων – ∆’ Φάση” Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

5. Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου “Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισµού Καλυβίων και Κουβαρά” Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

6. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “Ασφαλτόστρωση οδών ∆ήµου Σαρωνικού” και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

7. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών» σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) (12 άτοµα για δράσεις πυροπροστασίας µε σύµβαση διάρκειας 3 µηνών) Εισηγητής: ∆ήµαρχος

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή µη της πρότασης µε τίτλο «Μaster Plan: Πρόταση χρηµατοδότησης (feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισµός) και πιλοτικές εφαρµογές smart cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας του ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής : ∆ήµαρχος – (Παρουσίαση Πρότασης)

9. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017 για την «Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισµός) και πιλοτικές εφαρµογές smart cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας του ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

10.Τροποποίηση συστατικής πράξης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 4 «Πόροι». Εισηγητής: ∆ήµαρχος

11.Λήψη απόφασης για τον ορισµό νέου ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

12.Αντικατάσταση µελών ∆.Σ. της Ανώνυµης ∆ηµοτικής Μονοµετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

13. Αντικατάσταση µελών ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού Εισηγητής: ∆ήµαρχος

14.Ανάκληση της 290/2016 απόφασης ∆.Σ. περί «Τροποποίησης της υπ. αριθµ. 33/2015 απόφασης ∆.Σ. περί «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων». Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοίκησης

15.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της τράπεζας ALPHA BANK περί παράτασης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τα Α.Τ.Μ. στην Π. Φώκαια και το Λαγονήσι. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

16.Ορισµός ∆ιατάκτη και αναπληρωτή του, για την ανάληψη υποχρεώσεων όπως ορίζει το νόµος (Π∆113/2010,ΦΕΚ 194/Α΄/2010) για πιστώσεις όπου είναι αρµόδιο όργανο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη διάθεσή τους. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

17.Λήψη απόφασης περί διαγραφής συνολικού ποσού 220,00€ τα οποία εκ παραδροµής βεβαιώθηκαν και αφορούν πρόστιµα ΚΟΚ. Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.