Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού 24/1/2018

Συγκαλείται  τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό κατάστηµα την 24η Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30
µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

2. Έγκριση Προϋπολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018. Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την
τεκµηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από τον
∆ηµοτικό Προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

4. Επικύρωση της 417/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα
Φεβρουάριο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης
θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
5. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την
ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

6. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών για τον ∆ήµο
Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ,
σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆
«Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο
221 παρ.11γ του Ν.4412/2016.  Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

8. Συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (άρθρο
32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95). Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
9. Λήψη απόφασης αντικατάστασης µέλους του αρµοδίου ελεγκτικού οργάνου για τη
διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.

10.Αντικατάσταση µέλους της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής

11.«Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νοµικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά
προτεραιότητα δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθµών από τους
Κ.Α.Π. για το έτος 2018.» Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

12.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του ανώτατου επιτρεπόµενου χρηµατικού ορίου
κλήσεων κινητής τηλεφωνίας µηνιαίως. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

13.Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων σύµφωνα µε το Π∆
116/2004 και ορισµός επιτροπής εκτίµησης των εκποιούµενων οχηµάτων. Εισηγητής Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας.

14.Λήψη απόφασης για το άνοιγµα και τη διαχείριση λογαριασµού σε Πιστωτικό Ίδρυµα
για να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εγκεκριµένης πράξης « Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ/MIS 5002642. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

15.Έγκριση µελέτης και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης για «Προµήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισµού στην κεντρική παραλία Π. Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

16.Έγκριση µελέτης και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης για «Προµήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισµού στην παραλία Θυµάρι Π. Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και
συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της
∆.Ε. Καλυβίων. Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

18.Λήψη απόφασης περί παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου « Αποκατάσταση
τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

19.Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στο πρόγραµµα
«Περιβαλλοντικών Επιµορφωτικών ∆ράσεων» του ΠΑΚΟΕ µε τίτλο «Φύση:
Περιβάλλον και Ενέργεια»(αφορά τη συµµετοχή του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλυβίων
περιοχή Λαγονησίου). Εισηγητής: ∆ήµαρχος
20.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» που αφορά εργασίες για τη
διαµόρφωση του χώρου που θα στεγαστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες στην έδρα του
∆ήµου. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

21.Λήψη απόφασης περί αποπεράτωσης κτιρίου της ∆.Κ. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού
για τη στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών του ∆ήµου στη νότια περιοχή. Εισηγητής: Αντιδήµαρχος κ. Γκέραλης Σάββας 

22.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : Τεντόµα Κωνσταντίνου,
Τζάρα ∆ηµητρίου, Καραµπιπέρη Παναγιώτη, Κόλλια ∆ηµητρίου, Τζιώρτζη Αποστόλου,
Κωστικίδη Κωνσταντίνου, Ιορδάνη Γεράσιµου, Κλάδου Εµµανουήλ, Λάζαρη
∆ηµητρίου, Μποσίνη Αναστασίου, Στεργίου Ελισάβετ, Μπουκογιάννη Αρετής, Κατρίνη
∆ηµητρίου, Φαγαδάκη Ειρήνης, Παπάµαλη Σταύρου – Ευστρατίου, Κοντοχρήστου
Φανής, Μπέλλα Βασιλικής, SONG ZELONG, Σταυρουλάκη Σταύρου, Κοτσώνη
Ευαγγέλου.) Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

23. Γνωµοδότηση επί εγγράφου µε αρ.πρωτ.16280/17της Περιφέρειας Αττικής ∆/νση
Λαϊκών Αγορών περί χωροθέτησης (επέκτασης) λαϊκής αγοράς Καλύβια
(επικαιροποίηση θέσεων) Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

24.Λήψη απόφασης επί αιτήµατος PETO περί µείωσης τελών ύδρευσης. Εισηγητής: αρ. πρωτ. 571/15-1-2018 αίτηση.

25. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Λουκάκη Χαράλαµπου και Πελεκάνου Θεόδωρου περί
ένταξης στο Κοινωνικό Τιµολόγιο Ύδρευσης. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

26.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από τον 5451/2015χρηµατικό κατάλογο του
∆ήµου σύµφωνα µε το αρ.πρωτ.2515/11/94/1251-1520/27-12-2017 έγγραφο του Β΄
Τµήµατος Τροχαίας Ανατολικής Αττικής. Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.