Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 27/6/2018

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 27η Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00.
Όπως διαπιστώνεται από τα θέματα της Η.Μ. διάταξης δεν έχει συμπεριληφθεί η ενημέρωση για την υπόθεση των συμβολαίων του καντινιέρη της Παλαιάς Φώκαιας, όπως θα έπρεπε, για να ξεκαθαρίσει αυτή η δυσώδης ιστορία. Ελπίζουμε ότι κάποιοι σύμβουλοι θα θέσουν το θέμα πριν την Η.Δ.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:1. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Λήψη απόφασης επιβολής τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων έτους 2019. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή.
3. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Σαρωνικού έτους 2018. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή.
4. Επικύρωση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προµήθεια  καυσίµων κίνησης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού» για τον µήνα Ιούλιο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
5. Λήψη απόφασης περί παράτασης µισθώµατος χρήσεως χώρου» για την λειτουργία ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στην πλατεία Σαρωνίδας. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή.
6. Λήψη απόφασης προσδιορισµού Τιµή Ζώνης – Κωδικός Ζώνης – Χαρακτηρισµός – Ορισµός Συντελεστή Οικοπέδου κ Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τις περιοχές Αναβύσσου και Πέτα Κουβαρά. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή.
7. Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος.
8. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις ∆ηµοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή.
9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών.
10.∆ιόρθωση της 57/2018 απόφασης ∆.Σ. περί διενέργειας προµηθειών- υπηρεσιών του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018 ως προς την προµήθεια: « Αντικατάσταση ελαστικών µεταφορικών µέσων – µηχανηµάτων έργου». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών
11. Λήψη απόφασης περί απορρόφησης προσωπικού από προσληφθέντες κατά το διάστηµα 1/1/2008-
31/12/2010 βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 21 του Ν.3584/2007. Εισηγητής: Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού.
12. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Προϊστάµενος ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος».
13.Επικαιροποίηση της 48/2018 απόφασης ∆Σ: Σύσταση Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης « ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο
∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ 5003608. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος.
14. Λήψη απόφασης για το άνοιγµα και τη διαχείριση λογαριασµού σε Πιστωτικό Ίδρυµα για να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εγκεκριµένης πράξης « ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ 5003608. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος.
15. Λήψη απόφασης επί έκθεσης εκτίµησης ακινήτου επί των οδών Κολοκοτρώνη και Κουντουριώτη στο ΟΤ 670 του εγκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου β΄ κατοικίας «παραλίας» Καλυβίων και ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου για την υπογραφή συµβολαιογραφικής πράξης. Εισηγητής: ∆ήµαρχος.
16. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” (προϋπολογισµού 68.339,35 ευρώ µε ΦΠΑ, κάτω του 1.000.000 ευρώ). Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
17. Ορθή επανάληψη της 123/2018 απόφασης ∆.Σ. περί «Τροποποίηση Κανονισµού Κοινωνικού  Παντοπωλείου ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής:
18. Ορθή επανάληψη της 124/2018 απόφασης ∆.Σ. περί «Έγκριση Κανονισµού Κοινωνικού
Φαρµακείου ∆ήµου Σαρωνικού Εισηγητής:
19. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων των κ.κ Ρούσσου Λαυρεντίου, Ζαµπετάκη Αντωνίου, Μπουρούνη Αθανασίου, Παπαδοπούλου Ιωάννας, Ζερβακάκου Αχιλλέα, Βοναπάρτη Ευσταθίου, Τσούγια Βασιλικής, Βαλέττα Ευαγγελίας, Γράψα Ιωάννη, Παπάζογλου Αγγελικής, Μαστοράκη Μιχαήλ, Τζουµάνη Μιχαήλ, της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.», ∆αβιδόπουλου Παντελή, Ξαπλαντέρη Λουκά, ∆ήµα Στέλλας, Λάζαρη ∆ηµητρίου, Αγγελίδη Ηλία, Αγκούτογλου Παναγιώτας, Καµπύλη Αντωνίου, Μενεγάκη Αποστόλου, της «Φάρος ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ», Παπαδόπουλου Ιωάννη, Παυλόπουλου Μιχαήλ, ορθή επανάληψη απόφασης 5/2018 (διόρθωση ονόµατος – OPEN SEA
ΕΠΕ), Σιγάλα Χαραλαµπίας. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.