Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 14/6/2018

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 14η Ioυνίου του έτους 2018, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 71.530,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών της 1ης έως και της 4ης µηνιαίας κατανοµής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων έτους 2018 (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση). Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 84.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανοµής ΚΑΠ έτους 2018 (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αρµοδιότητας ∆ήµου Σαρωνικού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών.
3. Έγκριση Απολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆.
4. Έγκριση Απολογισµού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής.
5. Έγκριση Απολογισµού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής.
6. Τροποποίηση Κανονισµού Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος. 
7. Έγκριση Κανονισµού Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου Σαρωνικού Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
8. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή.
9. Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος.
10.Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις ∆ηµοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή.
11.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών.
12.∆ιόρθωση της 57/2018 απόφασης ∆.Σ. περί διενέργειας προµηθειών- υπηρεσιών του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018 ως προς την προµήθεια: « Αντικατάσταση ελαστικών µεταφορικών µέσων –µηχανηµάτων έργου». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών.
13.Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Προϊστάµενος ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος».
14.Επικαιροποίηση της 48/2018 απόφασης ∆Σ: Σύσταση Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης « ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ 5003608. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος.
15.Λήψη απόφασης για το άνοιγµα και τη διαχείριση λογαριασµού σε Πιστωτικό Ίδρυµα για να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εγκεκριµένης πράξης « ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ 5003608. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος.
16.Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας της µελέτης «Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση- Πράξη Εφαρµογής της Βιοµηχανικής-Βιοτεχνικής περιοχής ∆ήµου Καλυβίων Θορικού», σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005(ΦΕΚ 42Α ). Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
17.Παραλαβή – έγκριση του Β1 υποσταδίου της Πολεοδοµικής µελέτης (Π.Μ.) και παραλαβή και έγκριση Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών Μελετών (Π.Π.Ε. και Μ.Π.Ε.) και της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια της µελέτης «Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση- Πράξη Εφαρµογής της Βιοµηχανικής-Βιοτεχνικής περιοχής ∆ήµου Καλυβίων Θορικού «, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005(ΦΕΚ 42Α ). Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
18.Λήψη απόφασης επί έκθεσης εκτίµησης ακινήτου επί των οδών Κολοκοτρώνη και Κουντουριώτη στο ΟΤ 670 του εγκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου β΄ κατοικίας «παραλίας» Καλυβίων και ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου για την υπογραφή συµβολαιογραφικής πράξης. Εισηγητής: ∆ήµαρχος.
19. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων των κ.κ Ρούσσου Λαυρεντίου, Ζαµπετάκη  Αντωνίου, Μπουρούνη Αθανασίου, Παπαδοπούλου Ιωάννας, Ζερβακάκου Αχιλλέα, Βοναπάρτη Ευσταθίου, Τσούγια Βασιλικής, Βαλέττα Ευαγγελίας, Γράψα Ιωάννη, Παπάζογλου Αγγελικής, Μαστοράκη Μιχαήλ, Τζουµάνη Μιχαήλ, της  ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.», ∆αβιδόπουλου Παντελή, Ξαπλαντέρη Λουκά, ∆ήµα Στέλλας, Λάζαρη ∆ηµητρίου, Αγγελίδη Ηλία, Αγκούτογλου Παναγιώτας, Καµπύλη Αντωνίου, Μενεγάκη Αποστόλου, της «Φάρος ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ», Παπαδόπουλου Ιωάννη, Παυλόπουλου Μιχαήλ, ορθή επανάληψη απόφασης 5/2018 (διόρθωση ονόµατος – OPEN SEA ΕΠΕ), Σιγάλα Χαραλαµπίας. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.