Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου της 28/6/2017

Συγκαλείται την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και ώρα 7.00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, η δέκατη (10η) συνεδρίαση έτους 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω  θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2017.
 2. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου.
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2017.
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2017.
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2017.
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2017.
 7. Λήψη απόφασης κατανομής και απόδοσης του ποσού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2016 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μαρκοπούλου.
 8. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006.
 9. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας στο Πλαίσιο Συμμετοχής του Δήμου Μαρκοπούλου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια».
 10. Λήψη απόφασης αποδοχής ένταξης πράξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».
 11. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου στο έργο «MunICT», στα πλαίσια του προγράμματος InterregEurope
 12. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου στο έργο «SPLASH: StopPLASticinH20-Κοινές Πρακτικές για την επιμόλυνση του νερού με πλαστικά onplasticLitterώστε να υπάρχει ενιαία αξιολόγηση», στα πλαίσια του προγράμματος InterregEurope
 13. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου στο έργο «Χρηματοοικονομικά Μέσα για την Αειφόρο Διαχείριση των Υδάτων (SWiM)», στα πλαίσια του προγράμματος InterregEurope
 14. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου στο έργο «Περιφερειακά Μοντέλα Ενδυνάμωσης Ενέργειας Φιλικής προς το Περιβάλλον (REΕFEM, στα πλαίσια του προγράμματος InterregEurope
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας διαχείρισης και διάθεσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις προϋποθέσεις Μεταβίβασης του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην ΕΥΔΑΠ.
 17. Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης νομικών παρασχεθεισών υπηρεσιών (άρθρο 219 του Ν.4412/2016).
 18. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου.
 19. Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’αριθμ. 336/2016 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
 20. Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’αριθμ. 391/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στις ιδιοκτήτριες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 73 με κωδικό ιδιοκτησίας 070131 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 21. Λήψη απόφασης για έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στη θέση «ΧΙΛΙΣΤΡΑ» στο Πόρτο Ράφτη.
 22. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη θέση «ΧΙΛΙΣΤΡΑ» στο Πόρτο Ράφτη, επιφανείας 25 τ.μ., για την τοποθέτηση περιπτέρου ειδικού τύπου-τουριστικού     
 23. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, επί της οδού Αθ. Γκλιάτη 4, επιφανείας 15,60 τ.μ., με σκοπό την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ».
 24. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, επί των οδών Καράγιωργα και Λ. Πόρτο Ράφτη, επιφανείας 31,15 τ.μ., με σκοπό την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Coffee & More».
 25. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 1114 με κωδικό 690811 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 26. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ629 με κωδικό 633917 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 27. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ629 με κωδικό 633927 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 28. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1051 με κωδικό 680709 της 4ης – 5ης  Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 29. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ν3 του Ο.Τ. Γ1106 με κωδικό ιδιοκτησίας 690920 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 30. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1062 με κωδικούς ιδιοκτησίας 682310 και 682311 της 4ης – 5ης  Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 31. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ668 με κωδικό 652602 της 4ης – 5ης  Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 32. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ850 με κωδικό 671215 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 33. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ994 με κωδικό 641612 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 34. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ629 με κωδικό 633927 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 35. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ629 με κωδικό 633917 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 36. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ1077 με κωδικό 691822 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 37. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ848 με κωδικό 671240 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 38. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ597 με κωδικό 623603 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 39. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ1074 με κωδικό 680634 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 40. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ977 με κωδικό 640803 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 41. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ788 με κωδικό 644226 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 42. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 43. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ. -4- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
 44. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
 45. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

 Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.