Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου

Συγκαλείται τη Δευτέρα 15 Μάϊου 2017 και ώρα 7.00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην ένατη (9η) συνεδρίαση έτους 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω  θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για τις ενέργειες από την πλευρά του Δήμου μας επί της προθέσεως του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τη δημιουργία Τοπικής Διεύθυνσης Ε’ Ανατολικής Αττικής με έδρα το Δήμο Λαυρίου και χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2017.
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου για το οικονομικό έτος 2016.
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης 1ου Τριμήνου, έτους 2017, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου.
 5. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου.
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2017.
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ».
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση των Όρων της Σύμβασης Δανείου και της Σύμβασης Ενεχυρίασης Κατάθεσης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε..
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2017.
 10. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση, αδειοδότηση και ανάθεση, της διοργάνωσης των Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων που λαμβάνουν χώρα στα όρια του Δήμου Μαρκοπούλου.
 11. Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 25.220,00€ από τους ΚΑΠ (Β’ κατανομή έτους 2017) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση απόδοσης του ποσού που αντιστοιχεί στην αύξηση του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων για τους εστεγασμένους χώρους, οικονομικού έτους 2016, στις Σχολικές Επιτροπές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, βάσει της υπ’ αριθμ. 275/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μαρκοπούλου, με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΚΔΕΜ» του Δήμου Μαρκοπούλου.
 15. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου» και ορισμός Αντιπροέδρου.
 16. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου» και ορισμός Αντιπροέδρου.
 17. Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση επί του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της Περιφέρειας Αττικής για την Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ.
 18. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΕΝΙΣΧΥΣΗ Λ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ».
 19. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 51/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά παύση λειτουργίας των ανενεργών ΧΑΔΑ στη θέση ΧΩΝΙ – ΝΤΑΓΛΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 20. Λήψη απόφασης για επανεπικαιροποίηση (μετά την υπ΄αριθμ. 316/2014 απόφαση) των υπ’αριθμ. 55/2008 και 223/2008 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν πρόταση τροποποίησης και επέκτασης του σχεδίου στο Ο.Τ. Γ1387 στην 4η 5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, λόγω παρέλευσης τριετίας.
 21. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθμ. 156/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον Κανονισμό Καθαριότητας.
 22. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθμ. 369/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά καθορισμό του αριθμού δόσεων που αφορούν στο τέλος εξωτερικής διακλάδωσης – φρεατίου με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων.
 23. Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’αριθμ. 204/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στα Ο.Τ. Γ853 με κωδικό 671143 και Γ738 με κωδικό 632150 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής, λόγω αναγραφής εκ παραδρομής λανθασμένου ποσού.
 24. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου για Συγκρότηση Επιτροπής βάσει της υπ. αριθμ. οικ.24041/2591/12-4-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 25. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Κτιρίου Κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου».
 26. Λήψη απόφασης για την αποδοχή α) του προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς και β) της εισφοράς της Δακοκτονίας.
 27. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 386/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας με κ.α. 070712  της 3ης  Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε οικόπεδο με κ.α. Ν2  ιδιοκτησίας του Δήμου Μαρκοπούλου στο Ο.Τ.  Γ836  της 4ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
 28. Λήψη απόφασης για απόφανση επί των ενστάσεων/αντιρρήσεων κατά της με αρ. 301/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία προτείνεται τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 34,37 και 38.
 29. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στο Πόρτο Ράφτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3431/2006 για την εγκατάσταση ιδιωτικού/δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 30. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, επί της οδού Ρεμπούσκου, επιφανείας 12,42 τ.μ., για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του υπό ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΡΕΒΥΝΘΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ο.Ε..
 31. Λήψη απόφασης για επίστρωση με σκυρόδεμα σε τμήμα κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης στο Ο.Τ. 202 στην 3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
 32. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση σήμανσης για την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης σε είσοδο χώρου γκαράζ πολυκατοικίας, επί της οδού Χαρ. Νικολάου 2 στο Μαρκόπουλο.
 33. Λήψη απόφασης για έγκριση διαμόρφωσης διάβασης πεζών επί της παραλιακής οδού στον οικισμό Πολυτεχνείου.
 34. Λήψη απόφασης για έγκριση Εξώδικου Συμβιβασμού με τους Σπυρίδωνα Σταύρου και Ιωάννη Σταύρου, κατόπιν της από 20.07.2016 Εξώδικης Δήλωσής τους προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
 35. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ497 με κωδικό 620603 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 36. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες για τις ιδιοκτησίες στα Ο.Τ. 503, 508, 509 με κωδικό 610312 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 37. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1341 με κωδικό 712724 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 38. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1093 με κωδικό 680302 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 39. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ895 με κωδικό 691207 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 40. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στα Ο.Τ. Γ1014 Ν2, Γ507 Ν5, Γ525 Ν1 με κωδικό 610319 και στο Ο.Τ. Γ887 με κωδικό 671307Α της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 41. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1033 με κωδικό 681121 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 42. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ984 με κωδικό 641202 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 43. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1100 με κωδικό 691812 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 44. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. 18 με κωδικό ιδιοκτησίας 070703 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 45. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ659 με κωδικό ιδιοκτησίας 652125 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 46. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στα Ο.Τ. 879, 851 με κωδικούς ιδιοκτησίας 670708, 671181 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 47. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων στο Ο.Τ. Γ910 με κωδικούς 670216, 670217 και έγκριση διάνοιξης οδού μεταξύ των Ο.Τ. Γ910 και Γ907 της 4η-5η Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.
 48. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων στα Ο.Τ. Γ503, Γ508, Γ509 με κωδικό 610312 της 4ης-5ης Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.
 49. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ. -3- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
 50. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου. 
 51. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.