Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 25//1/2017

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 25η Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

2. Έγκριση Προϋπολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την τεκµηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από τον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 . Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

4. Λήψη απόφασης περί υπογραφής προγραµµατικής σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου “ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 4 “Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα” Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

5. Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

6. Έγκριση ∆ιενέργειας Προµηθειών ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

7. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11γ του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

10.Συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95). Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.

11.«Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νοµικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθµών από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2017.» Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

12.Λήψη απόφασης για συµµετοχή του ∆ήµου Σαρωνικού στο συνδροµητικό πρόγραµµα των απορριµµατοφόρων ∆ήµων και Κοινοτήτων των Αττικών ∆ιαδροµών και για τη διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχηµάτων του ∆ήµου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών πιστώσεων. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

13.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του ανώτατου επιτρεπόµενου χρηµατικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας µηνιαίως. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

14.Λήψη απόφασης περί ορισµού προέδρου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.