Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 16/11/2016

Λογότυπο ΣαρωνικούΣυγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 16η NOEMΒΡΙΟΥ 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 13.460,09 € από το εθνικό τµήµα του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων για το έργο «Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης ∆.Ε. Καλυβίων και αναµόρφωση Προϋπολογισµού». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

2. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 43.430,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών της ∆΄ κατανοµής ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου Σαρωνικού Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

3. Λήψη απόφασης περί καθορισµού ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017 (προσθήκη Κοινωνικού Τιµολογίου) . Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

4. Λήψη απόφασης περί: α) καθορισµού κοινού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, για τη ∆ΕΗ ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, β) Κατανοµή ΦΗΧ έτους 2017 στον ∆ήµο Σαρωνικού και στα ΝΠ∆∆ µε τις επωνυµίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

5. Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

6. Καθορισµός χώρων λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

7. Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων για πώληση προϊόντων από Παραγωγούς Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

8. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 «∆ιοίκηση». Εισηγητής: Γραφείο Προέδρου ∆.Σ.

9. Ορισµός επιτροπής για την επεξεργασία κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

10.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

11.Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆

12.Έγκριση οικονοµοτεχνικής µελέτης σκοπιµότητας για την τεκµηρίωση της ανάγκης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 2852/2012 Εισηγητής: ∆ήµαρχος

13.Λήψη απόφαση περί υπογραφής σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 2852/2012 Εισηγητής :∆ήµαρχος

14.Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

15. Καθορισµός αµοιβής δικηγορικής εταιρείας «Εταιρεία δικηγόρων Γ.∆. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ- Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ – Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΗΣ»,σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την υπόθεση προσφυγής στο ΣτΕ κατά της αρ. 203636/21-9-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ περί έγκριση ς περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Μεταφορά – διάθεση λυµάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων περιοχών Σαρωνικού κόλπου του Νοµού Αττικής». Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

16.Έγκριση γενοµένων δαπανών Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

17.Γνωµοδότηση επί της µελέτης «∆ιευθέτηση στα πλαίσια οριστικής οριοθέτησης τµήµατος του ρέµατος Αγ. Νικολάου» κατόπιν του αρ. πρωτ. 204398/3-11-2016 εγγράφου της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού Περιφέρειας Αττικής. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «∆ιαµόρφωση Κ/Χ στον ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

20.Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ. 12903/2016 αιτήµατος Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Ειρήνης περί παραχώρησης χώρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας

21.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ.. ∆ηµάκη Αθανάσιου, Κρικιλαίδη Βασιλείου, Τσάκωνα Μαρίκας- Ραλιώ, Αδαµοπούλου-Μπρακούλια Ευδοκία, Μπάτρη ∆ηµητρίου, Λαδέα Παναγιώτη, Γεωργή Αθανάσιου, Βεργέτη Αλέξιου, Μηλιάδου Άρτεµις, Τσακµακλή Στέργιου, Παυλίδου Αγγελικής, Μεντή Καλλιόπης, Τσιατούρα Φώτιου, Σταµατάκη Μαίρης, Βάλβη Χαράλαµπου). Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

22.∆ιοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης µαθητών για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

23.Λήψη απόφασης περί συµµετοχής εκπροσώπων του ∆ήµου Σαρωνικού στο ετήσιο Συνέδριο ΚΕ∆Ε στην Θεσσαλονίκη (από 1/12/2016 έως 3/12/2016), έγκριση µετακίνησης αυτών και ψήφιση σχετικών πιστώσεων Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.