Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού 19/10/2014

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8dΣυγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 19η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 178.825,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης της 1ης έως και 10ης κατανοµής ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

2. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 58.928,93€ από το Εθνικό Τµήµα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

3. Κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 143.060,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης της 5ης έως και 12ης κατανοµής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2015 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (αποδοχή µε την 257/2015 απόφαση ∆.Σ) Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

4. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

5. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆

6. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11γ του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

9. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωµατείων ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

10. Λήψη απόφασης περί ανεύρεσης εκτάσεως άνω των 50 στρεµµάτων, που να πληροί τις προϋποθέσεις, για την δηµιουργία ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος- Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

11. Λήψη απόφασης περί δυνατότητας διερεύνησης χρηµατοδότησης (δανεισµός) για την δηµιουργία ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος- Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

12. Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες κλαδέµατος ευκαλύπτων και λοιπών δέντρων λόγω επικινδυνότητας (για τους ΚΧ του ∆ήµου Σαρωνικού) Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

13.Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Αποχέτευση οµβρίων τµήµατος οδού Αριστοτέλους από Αντιγόνης µέχρι Κεφαλληνίας» στην ∆.Ε. Σαρωνίδας ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

14.Ενοποίηση µελετών και έγκριση των τευχών δηµοπράτησης των µελετών των έργων « Κατασκευή συµπληρωµατικών έργων οµβρίων ∆..Κ. Σαρωνίδας» και «Μελέτη αποχέτευσης οµβρίων τµήµατος οδού Αριστοτέλους από Αντιγόνης µέχρι Κεφαλληνίας» υπό τον ενιαίο τίτλο «Κατασκευή συµπληρωµατικών έργων οµβρίων ∆.Κ. Σαρωνίδας». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

15.Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου « Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισµού Καλυβίων και Κουβαρά». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

16.Έγκριση της Υδραυλικής Μελέτης στο πλαίσιο της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη Οριοθέτησης ρέµατος Αγ. Νικολάου παραλίας Καλυβίων του ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

17.Έγκριση της Υδραυλικής Μελέτης στο πλαίσιο της µελέτης µε τίτλο «Υδραυλική µελέτη διευθέτησης και µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος περιοχής Αγ. ∆ηµητρίου- Ξελαφτάκι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων « του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

18. Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Σαρωνικού για το έργο «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων οδού Αγ. Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού µε αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου» Εισηγητής : ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

20.Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή 2ου Λυκείου Καλυβίων». Εισηγητής : ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

21. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήµατος ένταξης χρηµατοδότησης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» στο ΕΣΠΑ 2014-2020». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

22. Λήψη απόφασης περί έκδοσης βεβαίωσης – δήλωσης ανάληψης της ευθύνης λειτουργίας και συντήρησης του έργου « Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» από τον ∆ήµο. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

23. Λήψη απόφασης περί παράτασης µίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών

24. Ονοµατοθεσία Οδών Εισηγητής: Τµήµα ∆ιοίκησης

25. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ. Ζαφειρίου Ελένης, Λασκαρίδου Κωνσταντίνας, εταιρείας «ΚΑΛΥΨΩ», Παπαδόπουλου ∆ηµήτριου, Λάµπρη Αγγελικής, Μαγνήσαλη Μαρίας, Βλοντάκη Ευσεβείας, ∆ενεζάκου Αλέξανδρου, Λαρς Νίλσεν, Κόλλια Ελένης, Πατινιώτη Καλλιόπης, Λυµαράκη Θεοδώρας, Χατζηγεωργίου Σταµάτη, Θεοχαράκη Μαρίνας.) Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

26. Λήψη απόφασης περί συνδροµής προς τον ΟΤΕ για το domain name (saronikos.gr) και ανανέωσής αυτού ανά διετία. Εισηγητής: Χατζηκωστή Ελένη

ΗΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.