Πρόσκληση 8ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 29/3/2017

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 29η Mαρτίου του έτους 2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση Προϋπολογισµού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόµων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2017. Εισηγητής: ∆/ντής ΕΓΝΥΑ

2. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

3. Έγκριση- παραλαβή του Α΄ σταδίου της πολεοδοµικής µελέτης της µελέτης «Κτηµατογράφηση – πολεοδόµηση – πράξη εφαρµογής β΄ κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου ∆ήµου Καλυβίων Θορικού» Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4. Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου «Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, κατασκευή αποχέτευσης οµβρίων του κυρίως οικισµού Καλυβίων – ∆’ Φάση» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

5. Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισµού Καλυβίων και Κουβαρά» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

6. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών ∆ήµου Σαρωνικού» και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

7. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών» σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) (12 άτοµα για δράσεις πυροπροστασίας µε σύµβαση διάρκειας 3 µηνών) Εισηγητής: ∆ήµαρχος

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή µη της πρότασης µε τίτλο «Μaster Plan: Πρόταση χρηµατοδότησης (feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισµός) και πιλοτικές εφαρµογές smart cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας του ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής : ∆ήµαρχος – (Παρουσίαση Πρότασης)

9. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017 για την «Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισµός) και πιλοτικές εφαρµογές smart cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας του ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

10.Τροποποίηση συστατικής πράξης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 4 «Πόροι». Εισηγητής: ∆ήµαρχος

11.Λήψη απόφασης για τον ορισµό νέου ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

12.Αντικατάσταση µελών ∆.Σ. της Ανώνυµης ∆ηµοτικής Μονοµετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

13. Αντικατάσταση µελών ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού Εισηγητής: ∆ήµαρχος

14.Ανάκληση της 290/2016 απόφασης ∆.Σ. περί «Τροποποίησης της υπ. αριθµ. 33/2015 απόφασης ∆.Σ. περί «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων». Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοίκησης

15.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της τράπεζας ALPHA BANK περί παράτασης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τα Α.Τ.Μ. στην Π. Φώκαια και το Λαγονήσι. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

16.Ορισµός ∆ιατάκτη και αναπληρωτή του, για την ανάληψη υποχρεώσεων όπως ορίζει το νόµος (Π∆113/2010,ΦΕΚ 194/Α΄/2010) για πιστώσεις όπου είναι αρµόδιο όργανο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη διάθεσή τους. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

17.Λήψη απόφασης περί διαγραφής συνολικού ποσού 220,00€ τα οποία εκ παραδροµής βεβαιώθηκαν και αφορούν πρόστιµα ΚΟΚ. Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.