Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού 24/1/2018

Συγκαλείται  τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό κατάστηµα την 24η Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30
µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

2. Έγκριση Προϋπολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018. Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την
τεκµηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από τον
∆ηµοτικό Προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

4. Επικύρωση της 417/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα
Φεβρουάριο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης
θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
5. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την
ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

6. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών για τον ∆ήµο
Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ,
σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆
«Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο
221 παρ.11γ του Ν.4412/2016.  Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

8. Συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (άρθρο
32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95). Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
9. Λήψη απόφασης αντικατάστασης µέλους του αρµοδίου ελεγκτικού οργάνου για τη
διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.

10.Αντικατάσταση µέλους της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής

11.«Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νοµικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά
προτεραιότητα δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθµών από τους
Κ.Α.Π. για το έτος 2018.» Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

12.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του ανώτατου επιτρεπόµενου χρηµατικού ορίου
κλήσεων κινητής τηλεφωνίας µηνιαίως. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

13.Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων σύµφωνα µε το Π∆
116/2004 και ορισµός επιτροπής εκτίµησης των εκποιούµενων οχηµάτων. Εισηγητής Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας.

14.Λήψη απόφασης για το άνοιγµα και τη διαχείριση λογαριασµού σε Πιστωτικό Ίδρυµα
για να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εγκεκριµένης πράξης « Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ/MIS 5002642. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

15.Έγκριση µελέτης και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης για «Προµήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισµού στην κεντρική παραλία Π. Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

16.Έγκριση µελέτης και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης για «Προµήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισµού στην παραλία Θυµάρι Π. Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και
συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της
∆.Ε. Καλυβίων. Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

18.Λήψη απόφασης περί παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου « Αποκατάσταση
τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

19.Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στο πρόγραµµα
«Περιβαλλοντικών Επιµορφωτικών ∆ράσεων» του ΠΑΚΟΕ µε τίτλο «Φύση:
Περιβάλλον και Ενέργεια»(αφορά τη συµµετοχή του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλυβίων
περιοχή Λαγονησίου). Εισηγητής: ∆ήµαρχος
20.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» που αφορά εργασίες για τη
διαµόρφωση του χώρου που θα στεγαστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες στην έδρα του
∆ήµου. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

21.Λήψη απόφασης περί αποπεράτωσης κτιρίου της ∆.Κ. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού
για τη στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών του ∆ήµου στη νότια περιοχή. Εισηγητής: Αντιδήµαρχος κ. Γκέραλης Σάββας 

22.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : Τεντόµα Κωνσταντίνου,
Τζάρα ∆ηµητρίου, Καραµπιπέρη Παναγιώτη, Κόλλια ∆ηµητρίου, Τζιώρτζη Αποστόλου,
Κωστικίδη Κωνσταντίνου, Ιορδάνη Γεράσιµου, Κλάδου Εµµανουήλ, Λάζαρη
∆ηµητρίου, Μποσίνη Αναστασίου, Στεργίου Ελισάβετ, Μπουκογιάννη Αρετής, Κατρίνη
∆ηµητρίου, Φαγαδάκη Ειρήνης, Παπάµαλη Σταύρου – Ευστρατίου, Κοντοχρήστου
Φανής, Μπέλλα Βασιλικής, SONG ZELONG, Σταυρουλάκη Σταύρου, Κοτσώνη
Ευαγγέλου.) Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

23. Γνωµοδότηση επί εγγράφου µε αρ.πρωτ.16280/17της Περιφέρειας Αττικής ∆/νση
Λαϊκών Αγορών περί χωροθέτησης (επέκτασης) λαϊκής αγοράς Καλύβια
(επικαιροποίηση θέσεων) Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

24.Λήψη απόφασης επί αιτήµατος PETO περί µείωσης τελών ύδρευσης. Εισηγητής: αρ. πρωτ. 571/15-1-2018 αίτηση.

25. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Λουκάκη Χαράλαµπου και Πελεκάνου Θεόδωρου περί
ένταξης στο Κοινωνικό Τιµολόγιο Ύδρευσης. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

26.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από τον 5451/2015χρηµατικό κατάλογο του
∆ήµου σύµφωνα µε το αρ.πρωτ.2515/11/94/1251-1520/27-12-2017 έγγραφο του Β΄
Τµήµατος Τροχαίας Ανατολικής Αττικής. Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.